راهنمای صفر تا صد آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی

عناوین مقاله

راهنمای صفر تا صد آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی

دعوت مجامع عمومی باید به طریقی باشد که دراساسنامه تعاونی قید شده است، هرتعاونی
مکلف است حداقل یکی از روش های انتشار آگهی در جراید کثیراالنتشار یا محلّی و یا
دعوتنامه کتبی ]با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعالم شده عضو به
تعاونی[ یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.
عالوه بر این، الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگیها و محل
کارگاهها و فروشگاههای تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطالع رسانی ]وب سایت مربوطه
درصورت وجود[ نیز الزامی است.

شرایط آگهی دعوت مجمع عمومی تعاونی

اهم نکات آگهی دعوت مجمع عمومی تعاونی موارد ذیل می باشند. که لازم است در آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی قید گردد.

1 نام تعاونی
2 نوع مجمع عمومی
3 نوبت مجمع
4 دستور جلسه
5 تاریخ و ساعت برگزاری
6 محل برگزاری و نشانی کامل آن
7 زمان و مکان بررسی وکالتنامه ها )برای مجامع عمومی یک مرحله ای ( و صدور برگه حضور در مجامع
8 نحوه و مهلت ثبت نام در انتخاب هیات مدیره و بازرسان (برای مجامع عمومی با دستور انتخابات).

قوانین محل برگزاری مجمع عمومی

در این جلسه به نکاتی که لازم است در برگزاری مجمع و انتشار آگهی دعوت نامه رعایت
نماییم ، اشاره خواهم نمود :
1 –محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد درصد اعضا محل دیگری را برای تشکیل مجمع عمومی توافق نمایند.

همچنین محل برگزاری مجمع عمومی باید گنجایش و ظرفیت حضور کلیه اعضا و یا نمایندگان تام االختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل مجمع عمومی مناسب باشد،
در صورتی که محل مجمع عمومی خارج از محل شرکت تعاونی باشد، در این صورت لازم است صد درصد اعضا با آن موافق باشند، در غیر این صورت فاقد وجاهت
قانونی است.

دستور جلسه مجمع عمومی تعاونی

دستور جلسه مجمع عمومی باید بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: »سایر موارد«، »سایر تصمیمات« و »آنچه طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی است«، خودداری گردد.

اعضای هیات مدیره هنگامی که آگهی دعوت را منتشر می کنند، باید دستور جلسه شفاف و روشنی را تنظیم نمایند.بدین منظور از ذکر کلمات یا عبارتی نظیر: سایر موارد یا سایر مواردی که در صالحیت قانونی می باشد … حتما خودداری نمایند.

شرایط تغییر مواد اساسنامه تعاونی

3 -درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصالحات بعدی آن تشکیل می دهد، ذکر عبارت »تطبیق اساسنامه با قانون یا اصالحات« کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در دستور جلسه آگهی دعوت آورده شود.

همانطور که اشاره شد چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه مطرح است ، باید آن موارد در دستور جلسه مجمع آورده شود.

راهنمای صفر تا صد آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی

شرایط آگهی دعوت در هنگام اخراج عضو از تعاونی

در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی، همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است. و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطالع اشخاص مذکور برساند، زمانی که برای اخراج عضو یا اعضا مجمع عمومی تشکیل می شود، الزم نیستنام افراد ذکر شود و ذکر نام آنها درآگهی ممنوع می باشد. اما در دستور جلسه چنین آورده می شود : اتخاذ تصمصم در مورد اخراج عضو/ اعضا یا اتخاذ تصمیم در مورد عزل هیات مدیره یا بازرس.

افزایش دستور جلسه توسط عضو تعاونی

هریک از اعضاء تعاونی میتوانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع عمومی قید شده است. به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد )درخواست(  مربوطه را در مجمع مطرح کند.  تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرردعوت به تشکیل می گردد، قرار گیرد.

پس هر عضو ی می تواند قبل از برگزاری مجمع و رسمیت یافتن جلسه، پیشنهاد،  نظرات خود را که در دستور جلسه قید نشده است را به مقام دعوت کننده اعلام نماید. و مقام دعوت کننده مکلف است آن را در مجمع عمومی مطرح نماید تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

فاصله زمانی آگهی دعوت تا مجمع عمومی

فاصله زمانی بین تاریخ دعوت ]نشر آگهی[ و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی ]عادی و فوقالعاده[ حداقل 11 روز و حداکثر 21 روز است.

در صورتی که در دستور جلسه، انتخابات در نظر گرفته شده باشد، فاصله زمانی در این شرایط حداقل 21 روز و حداکثر 41 روز خواهد بود. همانطور که اشاره شد در شرایط عادی فاصله بین تاریخ انتشار و تاریخ برگزاری و ثبت مجمع عمومی، حداقل 12 روز حداکثر 02 روز و اگر انتخابات باشد حداقل 02 روز و حداکثر 42 روز ، اما تاریخ روز انتشار یا دعوت و تاریخ روز برگزاری مجمع محاسبه نمی شود. برای مثال اگر تاریخ انتشار آگهی محمع عمومی 1 ام تیرماه در نظر گرفته شده باشد، تاریخ برگزاری 10 ام تیر ماه درنظر گرفته می شود، اگر حداکثر 02 روز باشد. تاریخ انتشار 1 ام و تاریخ برگزاری مجمع 00 ام خواهد بود. و در زمانی که انتخابات در دستور کار مجمع عمومی باشد همانطور که اعالم شد فاصله زمانی حداقل 02 روز و حداکثر 42 روز می باشد که تاریخ انتشار آگهی و برگزاری محاسبه
نمی شود. در زمانی که مجمع عمومی برای انتخاب هیات تصفیه باشد این فاصله زمانی برای شرکت های حداقل 12 روز و حداکثر 02 می باشد.

در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی
نیست.

راهنمای صفر تا صد آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید