مجمع عمومی عادی تعاونی

عناوین مقاله

مجمع عمومی عادی تعاونی

شرایط مجمع عمومی عادی

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهـت انجـام وظیفـه
قانوني خود تشکیل مي شود. در موارد ضروري در هر موقع سال مـي تـوان مجمـع عمـومي
عادي را به صورت فوق العاده تشکیل داد. )ماده 66.)

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی 

مطابق ماده 61 قانون بخش تعاونی، وظائف و اختیارات مجمع عمومي عادي بـه شـرح
زير است:
1 -انتخاب هیأت مديره و بازرسان.
2 -رسیدگي و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گـزارش هـاي
مالی هیات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
3 -تعیین خط مشی و برنامه تعـاونی و تصـويب بودجـه جـاری و سـرمايه گـذاری و
اعتبارات و وام های درخواستی و ساير عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مديره.
4 -اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه در حدود قوانین و مقررات.

5 -اخذ تصمیم نسبت به ذخاير و پرداخـت سـود و مـازاد درآمـد و تقسـیم آن طبـق
اساسنامه.
2 -تصويب مقررات و دستورالعمل هاي داخلی تعاونی.
3 -ساير وظايفی كه قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار مي دهد.
8 -تعیین روزنامه كثیراالنتشار براي درع آگهي هاي شركت.
3 -اتخاز تصمیم در مـورد عضـويت شـركت تعـاونی در شـركت هـا و اتحاديـه هـا و
اتاق هاي تعاون و میزان سهام يا حق عضويت سالانه پرداختي بر اساس موازين مقرر درايـن
قانون.
01 -تصمیم گیري در مورد اخراع عضو برابرماده 06 قانون بخش تعاونی.

نكته:
مجمع عمومی عادی حداقل سالی يك بار پس از پايان سال مالی جهت انجـام
وظیفه قانوني خود تشکیل مي شود. در موارد ضروری در هر موقع سال مـي تـوان
مجمع عمومی عادي را به صورت فوق العاده تشکیل داد. )ماده 66

مجمع عمومی عادی تعاونی در چند نوبت می توان برگزار کرد؟

مجمع عمومی عادی و یا بطور فوق العاده را می توان در دو نوبت برگزار می شود. در نوبت اول با حضور نصف بعلاوه یک نفر وجاهت قانونی دارد. برای مثال: شرکت تعاونی که دارای 100 نفر عضو باشد. در نوبت اول مجمع عمومی با حضور 51 نفر قانونی می شود.

در نوبت دوم با حضور هر چه تعداد اعضای حاضر در جلسه نصاب قانونی می یابد. در قانون تعاون نوشته شده که

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید