وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی

عناوین مقاله

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی
از ديگر وظائف بازرس يا بازرسان در شركتهاي تعاوني، نظارت بر مجامع عمومي و
اجراي صحیح مقررات مربوط به آن است. مجمع عمومي تعاوني كه باالترين مرجع اتخاذ
تصمیم و نظارت در امور شركتهاي تعاوني ميباشـد، بايد در مواعد مقرر قانوني و در
صحـت كامل برگزار شود. عدم اجراي صحیح مقررات اين ركن، ميتواند پیامدهاي سوئي
براي شركت و اعضاء آن به دنبال داشـته و خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذيري به
تعاوني وارد نمايد.
در اين میان بارزس يا بازرسان شركت نقش مهّم نظارت را ايفاء ميكنند. بدون ترديد
ايفاء اين نقش مستلزم اطالع دقیق از ضوابط و مقررات مربوط به مجامع عمومي و
برگزاري آنهاست. بعضي از اين مقررات در مواد 61 تا 65 قانون بخش تعاوني و بعضي
0 ديگر در آئین نامه
نحوه تشـکیل مجامع عمومي )موضوع تبصـره 6 ماده 66 )قانونمذكـور وارد گرديـده اسـت. ذكر وتشريح تمامي اين مقررات و احکام كه بخش اعظم آن
نیز از شفافیت الزم برخوردار است، در اين جا باعث تطويل كالم گرديده و از حوصله
بحث خارع است. لذا صرفاً به بیان اهم موارد ميپردازيم: بازرس تعاوني بايد دقت
ونظارت نمايد كه موارد زير طبق موارد وموازين قانون بخش تعاون آيین نامه نحوه تشکیل
مجامع ومفاد ومندرجات اساسنامه مورد عمل تعاوني توسط هیات مديره وساير مفامات
دعوت كننده صورت پذيرد
0 )برگزاری مجامع عمومی در مواعد قانونی: بازرس تعـاوني بايـد كنتـرل نمايـد كـه
مجامع عمومي در موعد قانوني خود برگزار شود. اين مواعـد در مـاده 2 آئـین نامـه نحـوه
تشکیل مجامع ذكر گرديده است.
2 )رعایت دقیق ضوابط انتشار آگهی: بازرس تعاوني بايد دقـت ونظـارت نمايـد كـه
آگهي برگزاري مجامع عمومي از حیث تـاريخ مجمـع )روز و سـاعت(، محـل برگـزاري و
دستور جلسه بايد به طور دقیق تنظیم شود.
6 )رعایت فاصله انتشار آگهی تا برگزاری مجامع عمهومی: فاصـله انتشـار آگهـي تـا
تاريخ برگزاري مجمع بنا بر موضوع و نوع مجمع متفاوت اسـت. اين فواصـل در مـاده 01
آئین نامه تعیین گرديده است.
0 )نظارت بر چگونگی برگزاری مجمهع: برگـزاري جلسـه مجمـع عمـومي نیـز تـابع
تشريفات و قواعد خاصي است كه در آئین نامه مربوطه ذكر شده است. بازرس بايد اجراي
تمامي اين تشريفات را كنترل نمايد. از جمله:
0-1 -نظارت شود كه صرفاً اعضاء شركت يا نماينـدگان تـام االختیـار آنهـا و نـاظرين
دستگاههاي سرمايهگذار و ناظرين دستگاههاي نظارتي در مجمع حضور دارند و از حضـور
اشخاص غیرعضو به مجمع جلوگیري نمايند.
1-1 -نمايندگيهاي تاماالختیار و وكالتنامهها به دقت كنترل شود. 6-1 -مجمع حتماً داراي هیأت رئیسه باشد و اين هیأت برابر تشريفات انتخاب گردند.
در موارد زیر گرچه وظیفه اصلی نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع با هیات
رییسه مجمع عمومی است ولی بازرس میتواند با آنها همكاری نماید
1-1 -عضو و نماينده وي توأمان در مجمع حضور نیابند.
5-1 -نصاب رسمیت جلسه با توجه به نوع مجمع و نوبت برگزاري آن رعايت شود.
2-1 -نصاب تصمیمگیريها با توجه به نوع تصمیم و نوع مجمع كامالً كنترل گردد.
3-1 -در رأيگیري كتبي، اوراق رأي صرفاً در اختیار اعضاء و نمايندگان اعضاء غائب
قرار گیرد.
8-1 -صورتجلسه مجمع به نحو صحیح تنظیم و امضاء گردد.
در خصوص برگزاري مجامع عمومي و مقررات مربوط به آن ذكر اين نکته مهم
ضروري است كه عدم رعايت بسیاري از اين مقررات و تشريفات، موجب بطالن مجمع
عمومي گرديده و خسارات فراواني را به شركت وارد ميكند.
نكته
بدون ترديد ايفاء نقش نظارت بر مجـامع ، مسـتلزم اطـالع دقیـق از ضـوابط و
مقررات مربوط به مجامع عمومي و برگزاري آنهاست.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید