شرایط ثبت شرکت

عناوین مقاله

شرایط ثبت شرکت های تجاری

شرایط ثبت شرکت های تجاری

ثبت الکترونیکی شرکت ها

در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک، فرایند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی و طبق بخشنامه مربوط انجام خواهد شد. آدرس سایت ثبت شرکت ها: https://irsherkat.ssaa.ir/ ld fhan.

مدیر یا مدیران شرکت

شرکت­ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند؛ سمت مدیران شرکت­ها، به وسیله هیئت مدیره شرکت تعیین می ­شود. و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رأی گیری از سهامداران شرکت انتخاب می­شوند. هیئت مدیره شرکت اداره امور شرکت را به عهده دارد و تصمیمات مهم در خصوص اداره شرکت منجمله تعيين مدير عامل و سایر امور شرکت را به عهده دارد، هیئت مدیره در اولین جلسه خود یک نفر را از بین خود یا خارج از شرکت به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئيس هیئت مدیره انتخاب می­کنند از وظایف مهم هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضای اسناد رسمی و عادی شرکت (مثل حق امضای چک­ها، سفته­ها، قراردادها وغيره) از طرف شرکت می­باشد.

اهمیت و فواید ثبت شرکت

ثبت شرکت در ایران علاوه بر اینکه وسیله ­ای است که دولت مقررات شرکت­های تجارتی را کنترل می­نماید، فواید مهم دیگری دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آنها مختصراً عبارتند از:

۱. هرگاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکای رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی­توانند مانند اسناد غیررسمی از وجود شرکت­نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می­رسد اظهار بی­اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

۲. ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه­ای از اهمیت است که بدون مراجعه با آن اغلب نمی­توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می­نماید یا معامله مهمی انجام می­دهد باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حد بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیر الانتشار آگهی می­شود تا همه از آن مستحضر باشند، علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی (خارج از شرکت) ولو اینکه ظاهرا ذی نفع نباشد می­تواند به پرونده­ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.

۳. همانطور که اشاره شد، ثبت شرکت رسیدگی است که متصدیان امر انجام می ­دهند تا معلوم شود آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت­های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده است یا خیر؟

شرایط ثبت شرکت های تجاری
شرایط ثبت شرکت های تجاری

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

طبق ماده ۲ طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت­ها اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود:

الف) ثبت شرکت­های تجاری و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب) ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.

ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.

د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

ه) ثبت موسسات خارجی در ایران.

و) تعیین نام شرکت ­ای خارجی و مؤسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.

تنظیم شرکت­نامه شرکت

شرکت نامه، قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکا را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می ­شود اعلام می ­دارد.

تنظیم تقاضانامه شرکت

طبق ماده ۳ نظام نامه قانون تجارت مصوب 15/11/1311، ثبت شرکت، به موجب تقاضانامه­ای که در دو نسخه تنظیم می­شود. تقاضای ثبت شرکت باید از طرف مسئولان امور شرکت یعنی مدیران شرکت به عمل آید. درواقع همان تقاضانامه ثبت شرکت بوده که باید در دو نسخه مطابق مندرجات مذکور در ماده ۷ ل.ا.ق. ت تنظیم شده و به امضای کلیه مؤسسین شرکت برسد.

لزوم تنظیم اظهارنامه

در مورد شرکت­های سهامی خاص و عام، اداره ثبت شرکت­ها در اجرای مواد ۶ و ۲۰ ل.ا. قانون تجارت اظهارنامه­ای را به صورت اوراق چاپی تهیه کرده که درواقع همان تقاضانامه ثبت شرکت بوده که باید در دو نسخه مطابق مندرجات مذکور در ماده ۷ ل.ا.ق. ت تنظیم شده و به امضای کلیه مؤسسین شرکت برسد ت شرکت نیز نمونه چاپی از طرف اداره ثبت شرکت­ها تهیه و در اختیار متقاضیان گذاشته می­شود.

تنظیم اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت­ها دربرگیرنده نحوه اداره شرکت و اساس تشکیلات و عمل شرکت را معین می­کند. اساسنامه شرکت را نمی­توان براساس قرارداد تشریح نمود، زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است درصورتی که قانون تجارت، تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می­ کند.

تشکیل مجمع عمومی مؤسسین

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحيحاً تعهد گردیده و اقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود (ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت).

مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می­شود.

وظایف مجمع عمومی مؤسس

طبق ماده ۷۴ ل.ا. قانون تجارت، وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:

۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

۲، تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

  1. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره – گزارش مؤسسین باید، حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعيين شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

 

مراحل تأسیس و ثبت شرکت

طبق ماده ۲۰ ل.ا. قانون تجارت، مراحل تأسیس و ثبت شرکت ، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:

۱. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه­ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون تجارت.

  1. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

۶. سایر قیود و شرایطی که طبق قانون تجارت، برای تشکیل و ثبت شرکت­های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت لازم الرعایه نخواهد بود.

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید