شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

عناوین مقاله

شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

شرکت تضامنی در قانون تجارت

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت می باشد.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

انتخاب نام شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکان نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا ( و برادران) قید شود.

نحوه پرداخت سهم‌الشرکه

طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه شرکت غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد.
طبق ماده ۱۲۲ در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مذکور قبلاً به تراضی تمام شرکا نوشته شود.

شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.

تقسیم سود:
طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

انتخاب مدیر شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین نمایند.
طبق ماده ۱۲۱ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۱۵۱ مقرر شده که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

مقاله جامع نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی مطابق با این مطلب می باشد.

ورود شریک جدید

طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت، هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی که وجود داشته وارد شود.  متضامناً با سایر شرکا مسئول پرداخت بدهی‌هایی هم خواهد بود.  که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

نحوه پرداخت بدهی‌ها

طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده باشد مطالبه بدهی‌های آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند.  و در هر حال هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان بدهی‌های شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از پرداخت بدهی‌های شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکا و مسئولیت هریک از آنها در پرداخت بدهی های شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود.  که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

عدم تهاتر بدهی

طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است یکی از شرکا داشته باشد.  استناد به تهاتر کند نه خود شریک می تواند در مقابل بدهی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد. به تهاتر استناد نماید معذالک که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

جبران کاهش سهم الشرکه

طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت، اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده پرداخت هر نوع سود به شرکا ممنوع است.
طبق ماده ۱۳۳ جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است.  ملزم کرده و یا او را مجبور نماید. بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

طبق ماده ۱۳۵ قانون تجارت، هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی تبدیل شود.  در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی است.

شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

مقاله مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی مرتبط با این موضوع است.  پیشنهاد می شود مطالعه فرمایید.

فوت شرکا

طبق ماده ۱۳۹ قانون تجارت،در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند.  قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید.  در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرده و نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود.  ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک و نسبت ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

مقاله موارد انحلال شرکت تضامنی پیشنهاد می شود مطالعه کنید.

موارد انحلال شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف) در مورد فقرات ۱- ۲- ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت به شرح زیر:
۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
۲- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت مقتضی شده باشد.
۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
ب) در صورت رضایت تمام شرکا.
ج) در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره : در مورد بند ( ج ) هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد. طبق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد، تقاضای فسخ باید ۶ ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

شرکت تضامنی چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

انتشار دادن

درخواست مشاوره یا سفارش

درخواست مشاوره یا سفارش

تخفیف ویژه برای مشتریان قبلی ما

در صورتیکه قبلا تیم ما فعالیت ثبتی شرکت شما را انجام داده ایم. فقط کافیست که پیام مشتری قبلی شما هستم. را بفرستید تا 10 درصد تخفیف به شما تعلق بگیرد.

مدت زمان باقیمانده از تخفیف 10 درصدی ثبت شرکت بروز

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکت­ها هر چند عده­ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت­ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت­های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی­

توضیحات بیشتر »

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت­ها اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی رکت در دست ندارند و نمی­توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. همچنین،

توضیحات بیشتر »

مطالب جالب برای مطالعه

آخرین دیدگاه‌ها
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید