دسته: مجمع عمومی

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون اعضای تشکیل دهنده مجمع نمایندگان اتاق تعاون مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه های سراسری …

تشکیل مجمع عمومی موسسین

تشکیل مجمع عمومی مؤسسین شرایط و مقررات برگزاری مجمع عمومی موسسین پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد. بعد …

1401-08-03 0 دیدگاه