ماه: دی 1402

ثبت شرکت بروز

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی

زمان برگزاری مجمع عمومی تعاونی مواعد تشکیل مجمع عمومی توسط هیات مدیره تعاونی . هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی را بگونه ای تعیین نماید، که مجمع …

1402-10-12 0 دیدگاه