ماه: بهمن 1402

نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی

[نمایندگی اعضاء در مجامع عمومی تعاونی نماینده تام الاختیار عضو و غیر عضو برای حضور در مجمع عمومی تعاونی در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده …

1402-11-21 0 دیدگاه

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون اعضای تشکیل دهنده مجمع نمایندگان اتاق تعاون مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه های سراسری …

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی

انحلال و تصفیه شرکت تعاونی موارد انحلال شرکت های تعاونی شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب …

1402-11-20 0 دیدگاه

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی از ديگر وظائف بازرس يا بازرسان در شركتهاي تعاوني، نظارت بر مجامع عمومي و اجراي صحیح مقررات مربوط به آن است. مجمع عمومي تعاوني كه …

1402-11-20 0 دیدگاه

مجمع عمومی عادی تعاونی

مجمع عمومی عادی تعاونی شرایط مجمع عمومی عادی مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهـت انجـام وظیفـه قانوني خود تشکیل مي شود. در موارد ضروري در …

1402-11-20 0 دیدگاه

ثبت شرکت در شیراز

ثبت شرکت در شیراز ستان فارس با مرکزیت شهر شیراز در جنوب ایران واقع است. آب وهوای معتدل این استان سبب شده است که در تمام فصلهای سال سافران زیادی به آنجا …

1402-11-20 0 دیدگاه

تعریف شرکت تجاری

tag شرکت تجاری یا شرکت انحصاری یک نوع شرکت تجاری مشهور است که کارآفرینان برای بستن قراردادهای کسب و کار از آن استفاده می کنند. این شرکت با تمرکز کارآفرینان بر روی …

1402-11-20 0 دیدگاه