دسته: ثبت شرکت تعاونی

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون

نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان اتاق تعاون اعضای تشکیل دهنده مجمع نمایندگان اتاق تعاون مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه های سراسری …

 انواع شرکت‌ تعاونی

 انواع شرکت‌ تعاونی شرکت‌های تعاونی به چند دسته تقسیم می شوند؟ طبق ماده 1 دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها، شرکت‌های تعاونی در یک تقسیم‌بندی کلی بر اساس نوع فعالیت به دودسته تقسیم می‌شوند: ۱) …

1401-08-13 0 دیدگاه